Trondhjems adressebog - 1913

- INTRODUKSJON.
- HVORDAN LESE DENNE BOKA.
- FILER OG STØRRELSER.
- KART OVER TRONDHJEM 1893.
- OVERSIKT OVER ADRESSEBØKENE.
- BIBLIOGRAFISKE DATA.

Indhold:

[Annonser]
[Tittelblad og annonse
Forord, Indhold, [annonse]
Register over de averterende Firmaer,
Tillæg og Rettelser

Første Avdeling                               Side
A. Offentlige bygninger, Kontorer og Banker etc. ....  1
B. Foreninger, Stiftelser, Legater, etc. ............ 21 
C. Skoler ........................................... 47
D. Befordringsmidler ................................ 55

Anden Avdeling
 Alfabetisk fortegnelse over Byens Indvaanere 
 med Angivelse av Stilling og Adresse ............... 69
 Aa-B, C-F, G-H, I-K, L-M, N-Q, R, S, T-Ø

[Annonser]

Tredie Avdeling
 Fortegnelse over Gater, Huse og disses Beboere......317 
 A-F, G-J, K-L, M-N, O-S, T-Ø

Fjerde Avdeling
 Fagregister ........................................481
 


Digitalisert og publisert 30. juni 2004 med tillatelse fra rettighetshaver.
Trondheim folkebibliotek - Trondheim Public Library