Konvertering fra Bibliomatic til Bibliofil for Sevo, 
Senter for Voksenopplæring, Trondheim kommune
I G !
 
KONVERTERINGSSPESIFIKASJON for overføring fra BIBLIOMATIC til BIBLIOFIL for SeVo, Senter for voksenopplæring, Trondheim kommune
   
  Det bygges på tidligere spesifikasjon av 12.01.2001 for 9 grunnskolers konvertering fra Bibliomatic til Bibliofil. Endringer i forhold til denne er markert med ! (Utropstegn.) ifall det skulle være en fordel å ta utgangspunkt i det første konverteringsprogrammet. Enkelte kommentarer tjener som dokumentasjon for SeVo m.h.t. å tolke de konverterte dataene.

  GENERELT: 

  ! Senter for voksenopplæring, SeVo, opprettes som egen base på tkskbib
  ! Virtuell tjenermaskin kalles: tksevosk.trondheim.folkebibl.no

  ! Det opprettes en avdeling: sevo : SeVo Biblioteket 
  ! Det opprettes plasseringskode: kp : kopirom
  Det opprettes en standard plasseringskode : m : magasin
  Det opprettes i tillegg følgende plasseringskoder ved ny konvertering:
  plasseringskode alfa : alfa
  plasseringskode cd : cd-musikk
  plasseringskode cdrom : cdrom
  plasseringskode dikt : dikt
  plasseringskode dis : diskett
  plasseringskode kl : klassesett
  plasseringskode le : lettlest
  plasseringskode los : los
  plasseringskode ly : lydbok
  plasseringskode cdly : cdlydbok
  plasseringskode ord : ordlister
  plasseringskode rød : ikke utlån
  plasseringskode rød/sort : rød/sort
  plasseringskode se : serie
   

  ! Folkebibliotekets autoritetsregistre overføres.
  Det gjelder: Personer, Korporasjoner, Emner, Genre, Serier.

  Konvertering er avtalt uke 18/2002 (innen 3.mai).  Rådatafiler blir tilgjengelige uke 17 (innen 29.april) under  http://www.trondheim.folkebibl.no/big/data.html   Se: SeVo - Data som skal konverteres.

  FORNYET KONVERTERING 
  Avtale 15.5.2002. Endringer i understreket kursiv. Gjelder ISBN og eksemplarpåføring. Konvertering uke 22.
   

  SPESIFIKASJONER FOR KATALOGPOSTER

  1.  For alle poster med gyldig ISBN hentes poster fra Trondheim folkebiblioteks base, når disse kan gjenfinnes der.   Ellers overføres det ISBN som er funnet i Bibliomatic-post.

  Katalogpostene fra Trondheim folkebiblioteks base overføres som funnet med unntak av:
  Felt *090 Hyllesignatur overføres til felt *091 med tilsvarende delfelter som i *090.
  Dette er for at SeVos eget felt 3 i Bibliomatic Hylle/Dewey skal konverteres til *090 slik at deres egen hyllesignatur prioriteres og blir utgangspunktet for gjennomgang av dataene.   Folkebibliotekets hyllesignatur kan siden slettes eller brukes/legges inn i *090 hvis ønskelig for SeVo.

  For ikke å miste vesentlig informasjon fra SeVo's egne data ønskes i tillegg til folkebibliotekets poster følgende felter overført fra SeVo's egne poster i Bibliomatic slik:

  ! Felt 3 i Bibliomatic: Hylle/Dewey    Jfr. egen spesifikasjon under: Eksemplarpåføring

  !!! Felt 9,10,11,12,13   : Emne
  Overføres til *650 $a Generelle emneord for faglitteratur. D.v.s. når folkebibliotekets post har *008/33 Skjønnlitteraturkode : 0
  ! Overføres til *691  $a Skjønnlitt.emneord voksen for skjønnlitteratur.  D.v.s. når folkebibliotekets post har *008/33 Skjønnliteraturkode : 1

  !!OBS!!   Det ble mangelfull konvertering for skolenes egne emneord ved forrige konvertering!!!

  ! Felt 5
  Overføres ikke.  Data i felt 5 tilsvarer undertittel i Marcformatet som her hentes fra folkebibliotekets poster. 

  ! Felt 16                  : Type utlån     Én kode overføres : kode 4 (Jfr. liste under).  Ellers dekkes kodene av opplysninger som overføres fra dokumenttypekoder i felt 3 Hylle/Dewey. 

  ! Standard utlånsstid settes til 28 dager i Bibliofil. 
  Annen utlånstid styres med Avvikende lånetid i utlånsmodulen i Bibliofil. 

  ! Koder
  a=normalt utlån       Overføres ikke.
  1= ikke brukt
  2= ikke brukt
  3=Ikke hjemlån        Overføres ikke. 
  Jfr. rød og  rød/sort i felt 3 Hylle/Dewey som overføres til Bruk i Eksemplarpåføringen : r
  4= oppslagsverk Overføres til *008 pos.24 referanseverk : h
  5= kortlån                Overføres ikke.
  6= ikke brukt
  7=klassesett            Overføres ikke.
  Jfr. kl i felt 3 Hylle/Dewey som overføres til *090 $b Samlingsenhet: kl 
  8=skolebøker            Overføres ikke. 
  Jfr. sk i felt 3 Hylle/dewey som overføres til *090 $b Samlingsenhet : sk
   

  2.  Alle poster uten gyldig ISBN blir konvertert ut fra følgende spesifikasjon:

  Generelt:
  ! For alle titler settes i utgangspunktet i *008/22 Brukernivå : a (voksen/adult)
  Dette forventes på størst antall titler. Titler med annet brukernivå kan/bør rettes til j (barn/juvenile) i ettertid. 

  For alle titler settes i utgangspunktet i *005/35-37 Språkkode : nor (bokmål).
  Dette forventes på størst antall titler. Titler på andre språk/flere språk kan/bør rettes i ettertid i.h.h.t. liste over språkkoder i katalogprogrammet.

  ! For de titler der det finnes minst 3 fortløpende siffer uten mellomrom i felt 3 : Hylle/Dewey, dvs. faglitteratur,  settes *008/33 Ikke skjønnlitteratur : 0 ("null", faglitt.)
  ! For titler der det IKKE finnes minst 3 fortløpende siffer uten mellomrom i felt 3 : Hylle/Dewey, dvs. skjønn,  settes *008/33 Skjønnlitteratur : 1 ("en", skjønnlitt.)
   
   

  Konvertering av felter i Bibliomatic:

  Felt i Bibliomatic    Feltnr i datafil 
  Overføring til felt i Marcformatet / Kommentarer

  Tittel nr                    --- 
  Overføres ikke.   Jfr. Eksemplarpåføring. 

  Status                        --- 
  Overføres ikke

  Tittel                           1                    '
  Overføres til *245   $a Tittel

  ! Annen info            
  Overføres til *245    $b Undertittel

  Forfatter                      2 
  Overføres til *100   $a Hovedordningsord personnavn

  ! Hylle/Dewey              3 
  Jfr. egen spesifikasjon under: Eksemplarpåføring

  Type utlån                  16 
  En kode konverteres.  Jfr. Type utlån i første del.
  Kode til konvertering:
  ! 4= oppslagsverk  Overføres til *008 pos.24 referanseverk : h

  Emne                  9,10,11,12,13 
  Overføres til *650   $a for faglitteratur
  Det finnes minst 3 fortløpende siffer uten mellomrom i felt 3 : Hylle/Dewey, dvs. fag
  ! Overføres til  *691   $a for skjønnlitteratur voksen
  Det finnes IKKE minst 3 fortløpende siffer uten mellomrom i felt 3 : Hylle/Dewey, dvs. skjønn

  Endring
  <ISBN                   14 
  Overføres ikke. Poster med gyldig ISBN hentes fra folkebibliotekets base.  Egne nummer som begynner med X- som er generert av Bibliomatic overføres ikke.> Utgår.

  Ny konvertering:
  ISBN                    14 
  Poster med gyldig ISBN hentes fra folkebibliotekets base når de finnes der.  For poster som ikke finnes i folkebibliotekets base overføres funnet ISBN i Bibliomatic-felt 14 til *020 $a.  ISBN-nummer må skilles ut fra andre data i felt 14 , eksempel: ,82-573-0275-9,200198,4,

  Pris                           4
  Overføres ikke. Som oftest angitt 0.00.

  Forlag                    6
  Overføres til *260   $b Navn på forlegger
  Består dels av sted, dels av forlag, dels begge deler. Problem å fordele her. Oppretting ønskelig etterpå.
   

  Omfang                  7
  Overføres til *300   $a Omfang

  Utgivelsesår           8
  Overføres til *260   $c År

  Reg.dato               15
  Overføres ikke.
   

  EKSEMPLARPÅFØRING:

  Dette gjelder ALLE POSTER, både de som hentes fra folkebibliotekets base og de som konverteres fra data i Bibliomatic: 

  Tittelnummeret er et løpenummer i Bibliomatic. Samme tittel repeteres for hvert eksemplar. Antall repetisjoner av samme tittel telles for eksemplarpåføring av tilsvarende antall eksemplarer slik:

  Eksemplarpåføring ble etter muntlig avtale basert på at like ISBN ga lik påføring av eksemplarer på samme post ved første konvertering.  Dette ble mangelfullt m.h.t. til forskjellige plasseringer av eksemplarene.

  Derfor ending ved ny konvertering:
  <! Hvis både felt 1 Tittel  og felt 3 Hylle/Dewey er identisk på flere titler så er det samme tittel og samme post.  Da telles og påføres disse som eksemplarer på samme post.

  ! Hvis felt 1 Tittel er identisk på flere poster men felt 3 Hylle/Dewey er forskjellig, så opprettes ny post med tilsvarende eksemplartall for antall like felt 3 Hylle/Dewey her.>  Utgår.

  Ny konvertering:
  Hvis felt 14 ISBN er likt på flere poster påføres disse som eksemplarer på samme post.
  I tillegg får eksemplarene sin plasseringskode i henhold til nedenstående liste over dokumenttypekoder: Se under hyllesignaturer:
   

  ! Avdelinger: SeVo Biblioteket                     sevo

  ! Plasseringskode:                       kp : kopirom 
  I tillegg standard plasseringskode : m : magasin
   

  ! Alle eksemplarer påføres på basens ene avdeling sevo : SeVo Biblioteket 

  ! Eksemplarer med "lb" i felt 3 Hylle/Dewey får plasseringskode   kp : kopirom    !OBS! "lb" endres til "kp" her. (Disse er merket med gult i biblioteket.)

  ! Eksemplarer med "sk" i felt 3 Hylle/Dewey får plasseringskode   m : magasin

  Etikettpulje settes  med j for alle eksemplarer.
  Strekkoder kan skrives ut etter at alle poster og eksemplarer er gjennomgått og rettet. Evt. kjøres det ut strekkoder for hele basen i utgangspunktet, og det bestilles nye strekkoder for de eksemplarene som blir endret for  plassering eller rettet for andre data som har betydning for strekkoden i ettertid.

  ! Utlånstid settes med 28 dager for alle eksemplarer
   

  ! Hyllesignaturer:   Felt nr 3 Hylle/Dewey i Bibliomatic:

  SeVo's bruk av Hylle/Dewey- feltet i Bibliomatic:
  Det brukes en kombinasjon av "dokumenttype / kategori" og Dewey.  Det er valgt da det  samtidig opplyser hvor dokumentet står i biblioteket. Det er stort sett skilt mellom ulike dokumenttyper ved oppstilling. I Hylle/Dewey feltet er det valgt å sette dokumenttype først, deretter mellomrom før dewey, deretter mellomrom så oppstillingsbokstav slik:

   [dokumenttype] mellomrom [Dewey] mellomrom [oppstillingsbokstav]

  Endring
  <! Alle dokumenttypekoder overføres til *090 $b Samlingsenhet : [dokumentypekode]> Utgår.

  Ny konvertering:
  Dokumenttypekoder overføres ikke til *090  $b  men oversettes til plasseringskoder ved eksemplarpåføringen.  Jfr. liste under.

  Følgende "dokumenttypekoder"er benyttet og overføres som angitt over. For noen "dokumenttyper" overføres i tillegg som angitt under:

  alfa
  Overføres til *090  $b Kode for samlingsenhet.
  Ingen tilleggsoverføring.   (er plassert hos "alfabetiserings-gruppen") 
  Får til plasseringskode alfa : alfa ved eksemplarpåføring.
  cd
  Overføres til *090  $b Kode for samlingsenhet.
  Overføres til *019 $b kompaktplate musikk : dc,dg
  Får til plasseringskode cd : cd-musikk ved eksemplarpåføring.
  cdrom
  Overføres til *090  $b Kode for samlingsenhet.
  Overføres til *019 $b optiske lagringsmedia (CD-ROM) : gd
  Får til plasseringskode cdrom : cdrom ved eksemplarpåføring.
  dikt
  Overføres til *090  $b Kode for samlingsenhet.
  Overføres til *019 $d Litterær form Dikt : D
  Får til plasseringskode dikt : dikt ved eksemplarpåføring.
  dis  diskett
  Overføres til *090  $b Kode for samlingsenhet.
  Overføres til *019 $ diskett : gb
  Får til plasseringskode dis : diskett ved eksemplarpåføring.
  kl  klassesett
  Overføres til *090  $b Kode for samlingsenhet.
  Overføres til *655 $a Genre : Klassesett
  Får til plasseringskode kl : klassesett ved eksemplarpåføring.
  le  lettlest bøker
  Overføres til *090  $b Kode for samlingsenhet.
  Overføres til *655 $a Genre : Lettlest
  Får til plasseringskode le : lettlest ved eksemplarpåføring.
  los     ( plassert hos "lese-og skrivegruppen")
  Overføres til *090  $b Kode for samlingsenhet.
  <Ingen tilleggsoverføring.>
  Får til plasseringskode los : los ved eksemplarpåføring.
  lb                (er plassert på lærerbibliotek) 
  Dette endres nå til kp : kopirom
  !OBS! Overføres til *090 $b Samlingsenhet : kp    (!OBS!:  for kopirom) 
  Får til plasseringskode kp : kopirom ved eksemplarpåføring.
  Som ved første konvertering.
  ly  lydbøker, dvs kassetter
  Overføres til *090  $b Kode for samlingsenhet.
  Overføres til *019 $b Lydbøker : di
  Får til plasseringskode ly : lydbok ved eksemplarpåføring.
  cdly   <før : lycd>            lydbøker, dvs. på cd
  Overføres til *090  $b Kode for samlingsenhet.
  Overføres til *019 $b Lydbøker på cd : di,dc
  (Dette forutsetter en forhåndsoppretting av SeVo til denne koden.)
  (Forhåndseoppretting er ikke gjort, og SeVo må selv gå gjennom lydbøkene sine og skille mellom lydbøker på CD og på kassett etterpå.  Og tilføyes henholdsvis 
  *019  $b di,db   Lydbøker på kassett
  *019  $b di,dc   Lydbøker på cd)
  Får til plasseringskode cdly : cdlydbok ved eksemplarpåføring.  Opprettes kun som plasseringskode.
  ord  ordlister
  Overføres til *090  $b Kode for samlingsenhet.
  Overføres til *008 pos.24  Innholdskoder : d
  Får til plasseringskode ord : ordlister ved eksemplarpåføring.
  rød  ( ikke til utlån; ordbøker / oppslagsverk etc)
  Overføres til *090  $b Kode for samlingsenhet.
  Overføres til Bruk i Eksemplarpåføringen : r    (Ikke til utlån)
  Får til plasseringskode rød : ikke utlån ved eksemplarpåføring.
  rød/sort  ( ordbøker som bare lærer kan låne )
  Overføres til *090  $b Kode for samlingsenhet.
  Overføres til Bruk i Eksemplarpåføringen : r    (Ikke til utlån)
  Her kan/må utlån foretas på tross av Ikke til utlån-merkingen, hvis disse skal lånes likevel. Dette tillater Bibliofil.
  Får til plasseringskode rød/sort : rød/sort ved eksemplarpåføring.
  se  serie
  Overføres til *090  $b Kode for samlingsenhet.
  <Ingen tilleggsoverføring.>
  Får til plasseringskode se : serie ved eksemplarpåføring.
  sk  ( skolebøker som deles ut for hele skoleåret / perioden)
  Overføres til *090  $b Kode for samlingsenhet.
  Overføres til *655 $a Genre : Skolebøker
  --  sk er oversatt til m : magasin
  Får til plasseringskode m : magasin ved eksemplarpåføring. 
  Som ved første konvertering.

  Hvis det forekommer andre koder enn ovenfor angitte, da settes feltet for plassering i eksemplarpåføringen blankt.
   

  ! Hyllesignaturer.   Felt nr 3 Hylle/Dewey i Bibliomatic:

  ! Alle deweynumre, d.v.s. det er minst 3 fortløpende sifre i Felt 3 Hylle/Dewey i Bibliomatic, overføres til *090 $c Klassenummer : [Dewey]
  ! Alle deweynumre, d.v.s. det er minst 3 fortløpende sifre i Felt 3 Hylle/Dewey i Bibliomatic, overføres til *082 $c Klassenummer : [Dewey]
  ! Alle oppstillingsbokstaver overføres til *090 $d Bokstav : [Oppstillingsbokstav]

  ! OBS ! Punktene under eksemplarpåføring gjelder ALLE POSTER.
   

  Annet:

  æ, ø, å : Disse er ikke repr. riktig i rådatafilene men ønskes toket tilbake til æ, ø, å. Tegnene kan ikke angis korrekt fra mitt tastatur men ligner disse: ` = æ , > = ø, + = å . De må ikke forveksles med de angitte tegnene her, som er i bruk med sin egen betydning i dataene.
   

  19.02.2002 Trondheim folkebibliotek  v/ Arnhild Tveikra

TILBAKE TIL FØRSTESIDE
 
Oppdatert 28. mai  2002 av Arnhild Tveikra