Internt fagbibliotek ved Saupstadsenteret
   

  FAGLITTERATUR
  registrert ved fagbiblioteket
  Saupstadsenteret
  Trondheim kommune
  August 2001
  Endre Indrehus


  Innhald
   

       1. Om biblioteket   S. II
   

       2. Systematisk register etter Dewey´s 
        klassifikasjonssystem   S. III - V
   

       3. Registreringsdokument  Side        1-274
   

       4. Alfabetisk emneordregister  Side    275-297
   
   

  Takk til alle dei mange hjelpande kollegaer i Trondheim kommune for råd og tips
  i dette arbeidet, - derfor liljene på forsida !

                                                                                                Endre Indrehus
   
   

  I
   
   
   
   

  Om biblioteket

  1.Bestand
  Biblioteket består av faglitteratur i form av brosjyrer, hefte og bøker hovedsakleg
  innan forvaltningsområda helse og omsorg og oppvekst i Trondheim kommune
  frå ca. 1989 til i dag.

  Litteraturen kan vere gitt ut på 
  nasjonalt nivå : stortings- og departementspublikasjonar osv.
  fylkeskommunalt og kommunalt nivå: t.d. utdanning- og hesepublikasjonar og
  distrikt- og enhetsnivå: t.d. strategiske planer, virksomhetsplaner og årsmeldingar.

  Biblioteket har dessuten ei samling av litteratur frå politiske organ i Trondheim kommune:
    - saker for bystyret (bystyrehefte)
    - saker for formannskapet
    - saker for bystyret sine komitéar
    - saker for Saupstad bydelsråd

  I tillegg Publikasjoner fra Storting og Regjering, Norsk lovtidend og ei rekke
  offentlege fagblad ( bulletinerr) alfabetisk ordna etter tittel.

  2.Ordning og gjenfinning
  Biblioteket er ordna etter Dewey´s desimalklassifikasjonssystem, jfr. Systematisk register 
  s. III. Storparten av samlinga ligg naturleg nok innafor 300-gruppa i Dewey`s system :
  Samfunnsvitenskapene

  Til kvar publikasjon i registreringsdokumentet er det laga emneord ("stikkord") 
  som viser kva publikasjonen handler om. Desse emneorda er lagt til slutt i registreringsdokumentet i form av eit alfabetisk emneordregister. s 275-297

  Registreringsdokumemntet blir dessuten lagt ut som web-dokument i Trondheim
  kommune. Ein kan der søke enkelt på element i registreringsteksten (søk i fritekst).

  Dokumentet er skrive i tekstbehandlingssystemet Word Perfect der det også er mogleg
  å søke på element i teksten , dvs. t.d. emneord, forfattar og tittel. Jfr. Rediger-funksjonen.

  Ved å slå opp i emneordregisteret vil du finne om biblioteket har noko om det emnet du er ute etter. Registeret viser til sidenummer der emnet er registrert t.d. Spesialpedagogikk på sidene
  96, 105, 197-204 osv. Sidene 197-204 inneheld registrerte publikasjonar "postar" der spesialpedagogikk er hovedemne og ligg på Dewey-nummer 371.9. Jfr. Systematisk register, S. III-V. Deretter skal du kunne finne det du søker etter på bibliotekhylla.
   
   
   
   
   

  II
                       FAGBIBLIOTEKET   SAUPSTADSENTERET
                                             Systematisk register
                          Oppstillinga på hylla er etter dette registeret

   Dewey-nr                      Emneord

   001.64 Informasjonsteknologi
   027.8 Skolebibliotek

   150  Psykologi

   305.23 Barn
   305.234 Barnekultur
   305.235 Ungdom
   305.3 Likestilling
   305.8 Innvandrere ( og Flyktninger )
   305.9 Funksjonshemmede
   305.98 Hørselshemninger
   306.85 Familien
   306.88 Dødsterapi

   307.3 Nærmiljø
   307.76 Bysamfunn

   310.18 Evaluering
   328.3 Kommunestyrer

   330.12 Velferd
   331.13 Arbeidsløshet
   331.2 Arbeidsmiljø
   331.25 Attføring , Pensjon
   331.3 Barnearbeid
   331.5 Lærlinger
   331.6-8 Arbeidsliv

   342  Norges lover
   343  Forvaltningsloven
   344.02 Trygderett
   344.06 Bygningsloven

   350.007 Lederskap
   350.7 Saksbehandling
   351.84 Statsforvaltning
   352  Kommunal forvaltning
   352.01 Trondheim kommune. Sentraladministrasjon
   352.010 Trondheim kommune. Nye Trondheim
   352.011 Trondheim kommune. Bedrifter
   352.012 Trondheim kommune. Avd. oppvekst og avd.og omsorg

  III
   352.02  Trondheim kommune. Befolkningsstatistikk
   352.021 Trondheim kommune. Byåsen distrikt
   352.022 Trondheim kommune. Heimdal distrikt
   352.023 Trondheim kommune. Nardo distrikt
   352.024 Trondheim kommune. Saupstad distrikt
   352.025 Trondheim kommune. Sentrum distrikt
   352.026 Trondheim kommune. Strinda distrikt
   352.2 Trondheim politikammer
   352.94 Kommunale musikkskoler

   353.0085 Norsk kulturråd
   353.04 Statsbudsjettet
   353.07 Statsforvaltning
   353.3 Administrasjonsdepartementet
   353.4 Sosial- og helsedepartementet
   353.81 Kirke- utdannings og forskningsdepartementet
   353.92 Miljøverndepartementet

   361.3 Sosialtjenester
   362.1 Helsetjenester
   362.104 Sykehjem
   362.2 Psykisk helsevern
   362.21 Psykiatriske sykehus
   362.29 Rusmisbruk
   362.296 Røyking
   362.6 Eldreomsorg
   362.7 Barnevern
   363.12-13 Ulykker
   363.19 Næringsmiddelkontroll
   363.32 Voldsprodukter
   363.7 Miljøvern 
   363.72 Inneklima
   363.73 Forurensing
   368.3 Personellforsikring

   370.152 Læring
   370.9 Skolehistorie
   371  Utdanning
   371.102 Grunnskolen
   371.42 Grunnskolen. Yrkesrettleiing
   371.5 Mobbing
   371.6 Skoleanlegg
   371.9 Spesialpedagogikk
   372.19 Læreplaner
   372.21 Barnehager
   372.241 Førskoler, 6 åringer
   372.242 Grunnskolen. Mellomtrinnet
   372.243 Grunnskolen. Evaluering. Skoleutvikling

  IV

   372.8 Miljøfag
   372.81 Kristendomskunnskap
   372.86 Heldagsskole. Skolefritid
   372.94 Grunnskolen. Forskrifter

   373.24  Videregående opplæring
   374  Voksenopplæring
   378  Videregående opplæring. Utenlandsstudier
   379.481 Skolepolitikk

   439 62824 Norsk språk. Norsk fremmedspråk
   439.82 Nynorsk

   574.87 Bioteknologi

   610.69 Pasienter
   610.73 Sykepleie
   615.1 Legemiddel
   615.82 Fysikalsk behandling. Ergoterapi
   616  Sykdommer
   628.5 Luftforurensing
   641.1 Ernæring
   658.4 Organisasjoner
   658.56 Kvalitetssikring

   712.5 Grøntanlegg. Parker
   759.05 Malerkunst
   796  Idrett
   796.06 Idrettsanlegg
   796.41 Gymnastikk

   948.21 Oslo
   948.27 Larvik
   948.39 Ålesund
   948.4 Trondheim. Historie
   
   

  Selve registreringsdokumentet finnes i to versjoner:


  Forordet finnes også i WordPerfect-format.


Oppdatert 10. september 2001 av Bjørn Tore Nyland / Endre Indrehus