KONVERTERING - SPESIFIKASJON
I G !
 
KONVERTERINGSSPESIFIKASJON for overføring av skolebibliotekenes databaser
fra BIBLIOMATIC til BIBLIOFIL for 9 grunnskoler og 1 avd. i Trondheim kommune:

Dette gjelder disse skolene:
Eberg, Hårstad, Kattem, Lade, Rye, Stabbursmoen, Steindal, Strindheim, Åsheim 

I tillegg opprettes en base kalt Samlebasen til bruk for ulike andre etater i Trondheim kommune. I denne opprettes i utgangspunktet følgende avdelinger/avdelingskoder:
BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk, Skoleavdeling )
SEVO ( Senter for voksenopplæring)
Dagskole 1 
Dagskole 2 
Det opprettes en standard plasseringskode for alle: magasin

Av disse skal BUP konvertere fra Bibliomatic i.h.h. til denne spesifikasjonen.

Konvertering er avtalt uke 3/2001.
Rådatafiler er tilgjengelige under: http://www.trondheim.folkebibl.no/big/data.html
 

SPESIFIKASJONER

1.  For alle poster med gyldig ISBN hentes poster fra Trondheim folkebiblioteks base.

Katalogpostene fra Trondheim folkebiblioteks base overføres som funnet med ett unntak:
Felt *090 Hyllesignatur overføres til felt *091 med tilsvarende delfelter som i *090. 

Dette er for at skolenes eget felt 3 i Bibliomatic Hylle/Dewey skal konverteres til *090 $d slik at skolenes egen hyllesignatur prioriteres og blir utgangspunktet for skolenes gjennomgang av dataene.   Folkebibliotekets hyllesignatur kan siden slettes eller brukes/legges inn i *090 etter ønske fra den enkelte skole.

For ikke å miste vesentlig informasjon fra skolenes egne data ønskes i tillegg følgende felter overført slik fra Bibliomatic:

Felt 3 i Bibliomatic: Hylle/Dewey      Overføres til *090 $d Oppstillingsbokstav
Felt 9,10,11,12,13   : Emne             Overføres til *650 $a Generelle emneord 
                                                        for faglitteratur. D.v.s. folkebibliotekets post har
                                                        *008/33 Skjønnlitteraturkode 0
Overføres til *629 $a Skjønnlitterære emneord barn
                                                                for skjønnlitteratur. D.v.s. folkebibliotekets post har
                                                               *008/33 Skjønnlitteraturkode : 1
Felt 5                       : Annen info         Overføres til *590 $a Lokale noter
Felt 16                     : Type utlån          Følgende koder konverteres:
                                                                3=Ikke hjemlån
                                                               Overføres til Bruk i Eksemplarpåføringen : r
 
 

2.  Alle poster uten gyldig ISBN blir konvertert ut fra følgende spesifikasjon:

Generelt:
For alle titler settes i utgangspunktet i *008/22 Brukernivå : j (barn/juvenile).
Dette forventes på størst antall titler. Titler med annet brukernivå kan/bør rettes til
a (voksen/adult) i ettertid. 
Jfr. feltnr. 16 Type utlån i Bibliomatic, kode 7, hvor brukernivå ønskes angitt med a .

For alle titler settes i utgangspunktet i *005/35-37 Språkkode : nor (bokmål).
Dette forventes på størst antall titler. Titler på andre språk/flere språk kan/bør rettes i
ettertid i.h.h.t. liste over språkkoder i katalogprogrammet.

For alle titler settes i utgangspunktet i *008/33 Skjønnlitteraturkode : 1 ("en", skjønnlitt.)
Dette forventes på størst antall titler. Faglitteratur bør endres til kode : 0 ("null", faglitt.).
Her kan vi sette 0 ("null". faglitt.) for alle titler der det i Felt 3 Hylle/Dewey finnes data
der minst 3 siffer kommer fortløpende uten mellomrom, som da antas å være Deweynr.
 

Konvertering av felter i Bibliomatic:

Felt i Bibliomatic    Feltnr i datafil   Overføring til felt i Marcformatet / Kommentarer

Tittel nr                    ---                        Overføres ikke
                                                               Tittelnummeret er et løpenummer i Bibliomatic.
                                                               Samme tittel repeteres for hvert eksemplar.
                                                               Antall repetisjoner av samme tittel telles for                                                                              eksemplarpåføring av tilsvarende antall                                                                                     eksemplarer. 

Status                        ---                        Overføres ikke

Tittel                           1                        Overføres til *245   $a Tittel

Annen info                 5                         Overføres til *590    $a Lokal note
                                                                Legges i lokal note.
                                                                Feltet består av mange ulike typer informasjon.

Forfatter                     2                         Overføres til *100   $a Hovedordningsord personnavn

Hylle/Dewey               3                         Overføres til *090   $d Oppstillingsbokstav
                                                                Innholdet kan være sammensatt av flere deler:
                                                                Deweynr, Oppstillingsbokstav, plassering, fargekoder
                                                                Vanskelig å spesifisere spredning her. Alt overføres
                                                                til *090 $d og trenger oppretting i henhold til
                                                                Marcformatet i ettertid.

Type utlån                  16                       Noen koder konverteres til flere felter, jfr. romertall.

   : Koder           0=normalt utlån        Overføres ikke.
                           1=Lydbøker               Overføres til  *019 $b Dokumenttype : di 
                           2=Tegneserier            Overføres til *019 $d Litterær form : T
                           3=Ikke hjemlån          Overføres til Bruk i Eksemplarpåføringen : r
                           4=Spesiallitteratur     Overføres til *590 $a Lokal note : Spesiallitteratur
                           5=Bok og bånd            I.Overføres til *245 $h Materialbetegnelse :
                                                                 kombidokument
                                                                 II.Overføres til *019 $b Dokumenttype : dk
                                                                 III.Overføres til *590 $a Lokal note : Bok og bånd                                 6=Lærebøker               Overføres til *019 $d Litterær form : L
                           7=Faglitteratur,           I. Overføres til *008/33 Skjønnlitteraturkode : 0
                                voksne                      II. Overføres til *008/22 Brukernivå : a (voksen)
                                                                 som da overstyrer generelt brukernivå j satt på alle 
                                                                 titler i utgangspunktet.
                           8=Ordbøker                Overføres til *008/24-27 Innholdskoder : d

(Ang. Type utlån : I Bibliofil settes standard utlånstid for hver skole som parameter i utlånsmodulen. Andre utlånstider kan bestemmes ved hvert enkelt utlån, parameterstyres
med dokumenttypekoder eller legges på hvert eksemplar ved eksemplarpåføring.)

Emne                          9,10,11,12,13     *650   $a for faglitteratur
                                                                Det finnes minst 3 fortløpende siffer uten                                                                                   mellomrom i felt 3 : Hylle/Dewey
                                                                *692   $a for skjønnlitteratur
                        Det finnes IKKE minst 3 fortløpende siffer uten
                                                                mellomrom i felt 3 : Hylle/Dewey

ISBN                             14                     Overføres ikke. Poster med gyldig ISBN hentes fra                                                                        folkebibliotekets base. 
                                               Egne nummer som begynner med X- som er
                                       generert av Bibliomatic overføres ikke.

Pris                                4                      Overføres ikke. Som oftest angitt 0.00.

Forlag                            6                      Består dels av sted, dels av forlag, dels begge deler.
                                                               Problem å fordele her. Oppretting ønskelig ettterpå.
                                                               Overføres til *260   $b Navn på forlegger 

Omfang                          7                     Overføres til *300   $a Omfang

Utgivelsesår                    8                    Overføres til *260   $c År

Reg.dato                         15                   Overføres ikke.
 

Eksemplarpåføring:

Dette gjelder alle poster, både de som hentes fra folkebibliotekets base og de som konverteres
fra data i Bibliomatic: 

Tittelnummeret er et løpenummer i Bibliomatic.
Samme tittel repeteres for hvert eksemplar. Antall repetisjoner av samme tittel telles for        eksemplarpåføring av tilsvarende antall eksemplarer. 

Avdelinger:  Elevbibliotek                          Elev
                      Læremidler                             Lære
                      Personalbibliotek                   Pers
Disse defineres som standard avdelingskoder for alle skolene.

Plassering. For hver skole legges inn som plasseringskoder alle avdelinger som skolene                         har angitt i liste der ovennevnte 3 avdelingskoder IKKE er dekkende. 
                    Plasseringskodene må brukes i kombinasjon med en av de tre avdelingskodene.
                    I tillegg får alle en standard plasseringskode : magasin

Alle eksemplarer som påføres ved konvertering legges i avdeling Elevbibliotek uten plasseringskode.   Bibliotekene må da selv endre avdelings- og tilføye plasseringskoder etter behov i ettertid. Dette blir en jobb, men det er ikke overkommelig å spesifisere fordelingen av eksemplarene nøyaktig i en dagskonvertering som denne.

Etikettpulje settes  med j (ja) for alle eksemplarer.
Strekkoder kan skrives ut etter at alle poster og eksemplarer er gjennomgått og rettet. Evt. kjøres det ut strekkoder for hele basen i utgangspunktet, og det bestilles nye strekkoder for de eksemplarene som blir endret for avdeling,  plassering eller rettet for andre data som har betydning for strekkoden i ettertid.

For titler som repeteres flere ganger, d.v.s. det finnes flere eksemplarer, og som har ulike
opplysninger i felt 3 Hylle/Dewey, altså ulike plasseringer, ønskes opplysningene i feltet
overført til *590 $a Lokal note.   Dette gjelder også for poster som hentes fra folkebibliotekets
 base. Opplysningene ønskes overført for å ha gamle passeringsdata med til ny post.

Hyllesignaturer.   Felt nr 3 Hylle/Dewey i Bibliomatic:
                               Dette er problematisk å konvertere fordi det inneholder så mange ulike                                        data  for den enkelte skole og skolene imellom : Oppstillingsbokstav,                                          Dewynr, avdelings- og plasseringskoder, fargekoder, kategorisering - og                                     uten en bestemt orden på dataene.
                               Ikke mulig å splitte opp på delfelter etter angivelse av kriterier.
Hele feltet overføres til  felt *090 $d Oppstillingsbokstav. 
Annet:

æ, ø, å :   Disse er ikke representert riktig i rådatafilene men ønskes tolket tilbake til æ, ø, å.
                Tegnene kan ikke angis korrekt fra mitt tastatur men ligner disse:
                 ` = æ , > = ø, + = å .    De må ikke forveksles med de angitte tegnene her, som
                 er i bruk med sin egen betydning i dataene.

Blussuvoll skole 
som har Mikromarc konverteres for seg på grunnlag av Marcformatet uten nærmere spesifikasjon fra oss. Eksemplarer overføres som for de øvrige skoler til den avdeling som forventes å ha flest eksemplarer : Elevbibliotek.  Eksemplaropplysninger finnes i feltene som eksemplet viser:
*099   $bex 2 og   *50000$atilv.nr.372l0 og 4633
Dette er fra samme post som har to eksemplarer. Siffer i *099 $b brukes for antall påføringer
 

12.01.2001 Trondheim folkebibliotek  v/ Arnhild Tveikra

 
 
Oppdatert 14. januar 2000 av Bjørn Tore Nyland